Dezinfectant Virucid maini si tegumente Safe Clean Iduna aviz Biocid 4,5l

 • Oferta Speciala
 • Dezinfectant maini si tegumente avizat M.S.
 • Produs biocid. 
 • Eficacitatea produsului, asa cum reiese si din aviz este bactericida, levuricida si cu actiune pe virusurile anvelopate (virusul Hepatitei A (HAV), virusul Hepatitei B (HBV), CORONAVIRUS, virusul gripal, Enterovirus, virusul imunodeficientei uman (HIV) etc ) conform raport analiza laborator acreditat in UE
 • TP1-Produs pentru igiena umana dezinfectia mainilor prin frecare
 • TP2- Dezinfectia si curatarea suprafetelor tari din orice material , INCLUSIV unitati sanitare
 • Acest produs nu usuca pielea.
 • Asigura dezinfectia.
 • Usor de intrebuintat.
 • Nu necesita clatire
 • Plati online securizate
  Plati online securizate
 • TRANSPORT GRATUIT - Termen de livrare: 24-48 de ore! 
Platesti doar valoarea produselor - pentru comenzi peste 400lei (TVA inclus)
  TRANSPORT GRATUIT - Termen de livrare: 24-48 de ore! Platesti doar valoarea produselor - pentru comenzi peste 400lei (TVA inclus)
 • Retur simplu in 30 de zile
  Retur simplu in 30 de zile
 • La cerere va putem pune la dispozitie acest produs si in platforma de achizitii publice SICAP
  La cerere va putem pune la dispozitie acest produs si in platforma de achizitii publice SICAP
126,70 RON
cu TVA | Timp livrare: 24-48 ore
Cod produs : safecleanbio

Produs in stoc

Cantitate
 •  Solutie dezinfectanta pe baza de alcool 70%, care asigura o dezinfectie imediata a mainilor si suprafetelori, nu necesita clatire.
 • Produs recomandat pentru dezinfectia mainilor si suprafetelor in,sectorul alimentar si populatie, institutii publice, unitati de invatamant, oriunde este necesara dezinfectia suprafetelor, inclusiv in unitatile medicale 

Produs biocid. 

TP 1-Produs pentru igiena umana

Tp 2- Produs pentru dezinfectia suprafetelor 

Continut in substante active: 100 gr produs contine:

 • 70 gr Propan-1-ol (nr.CAS 71-23-8;nr.CE 200-746-9)
 • 0,7 gr d-gluconic acid compunds (nr. CAS 18472-51-0, nr. EC 242-354-0); 
 • Pentru dezinfectia mainilor:
 • Utilizare nediluat: 3ml - utilizare directa  (nu se clateste), prin frecare.
 • Timp de contact pentru efect bactericid; virucid: 60 secunde  

Pentru dezinfectia suprafetelor din sectorul, alimentar, unitatilor Horeca, populatie, institutii publice, unitati de invatamant se utilizeaza nediluat, fara clatire.

Timp de contact

 •          activitate bactericida si virucida- 5 minute
 •          activitate levuricida si virucida - 15 minute

Eficacitate bactericida: Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Staphilococcus aureus, Enterococcus hirae 

Eficacitate levuricida:Candida albicans, 

Actiune virucida: Vaccinul Poxvirus cu extindere pe virusurile anvelopate conform anexa test EN14476

Fraze de pericol 

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili   

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală    

Fraze de precautie 

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul. 

P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul in conformitate cu legislatia in vigoare.

Categoria utilizatori:Populatie /Profesionali

Mod de ambalare-0.25 kg, 0.5 kg, 0.7 kg, 0.9kg, 1kg, 4.5kg, 18 kg, 20 kg,

Canistra de plastic, flacon de plastic cu capac/ pompita

Termen de valabilitate: 2 ani

Fisa cu date de securitate 

1.      Denumirea substantei/preparatului si compania

                           Denumire Comerciala

SAFECLEAN -solutie dezinfectanta pe baza de alcool

                      Descriere chimica generala

Solutie hidroalcoolica cu efect dezinfectant pentru maini, suprafete

                             Domenii de aplicare

Solutie speciala pentru maini, suprafete cu efect dezinfectant, 

Numele Companiei Producatoare / Compania Importatoare-Distribuitoare in Romania

BİLİM ENDÜSTRİYEL- İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Enkoop Caddesi, Enkoop Sanayi Sitesi, No:8, Başakşehir

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: Mobil: 0761643046 // 0784204241

Numar de urgenta: 112

Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica: +4021 318 36 06

2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea amestecului

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008

GHS02

GHS07

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili   

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

2.2. Elemente petru eticheta

Etichetarea conform Regulamentului 1272/2008

 GHS02 GHS07

Pericol

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul. 

P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul in conformitate cu legislatia in vigoare.

3. Compozitia/informatii asupra ingredientelor

Descrierea chimica generala

Solutie hidroalcoolica si amestec sinergetic de substante cu efect dezinfectant

Declaratia de ingredient

Nr. crt Denumire 

substanta periculoasa Conc.

% Nr. CAS Numarul

EC Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008; HG 398/2010

1 Propan-1-ol 70 71-23-8 200-746-9 Flam. Liq. 2; H225

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H336

2 acid D-gluconic,compus cu N,N’’-bis(4-clorfenil)-3,12-

diimino-2,4,11,13-Tetraazatetradecan diamidină(2:1) 0,7 18472-51-0 242-354-0 Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

4.      Masuri de prim-ajutor

In cazul inhalarii produsului:

Scoateti persoana la aer proaspat, apelati la un medic. 

In cazul contactului cu pielea:

Nu este cazul. 

In cazul contactulului cu ochii:

Spalati imediat cu multa apa timp de 10 minute, apelati la un medic

In cazul ingerarii:

Inlaturati materialele din gura. Beti unu sau doua pahare cu apa sau lapte si apelati la un medic. NU PROVOCATI VOMA!

5.      Masuri de stingere a incendiilor

Materiale potrivite pentru stingere:

Jet de apa, pulbere, spuma rezistenta la alcool

Materiale de stingere care nu trebuie utilizate din motive de siguranta:

Nici unul cunoscut

Riscuri ale produsului insusi:

Produsul incalzit la temperaturi de peste 50oC poate elibera vapori inflamabili.

Produse de combustie sau gaze ce se pot forma la incalzire

Nici unul cunoscut

Echipament de protectie speciala pentru pompieri

Masca de gaze cu cartus normal sau aparat de respiratie autonoma 

6.      Masuri in cazul imprastierii accidentale a produsului

Precautii legate de personal:

Inchideti toate sursele de aprindere. Ventilati zona. Evitati contactul produsului in stare concentrata cu ochii

Precautii legate de mediul ambiental:

Nu permiteți introducerea in sistemul de drenaj, a apei de suprafață sau a solului. Diluati cu multa apa. 

Procesul de curatare si indepartare:

Utilizati materiale absorbante – nisip, rumegus, turba

7.       Manipulare si depozitare

Manipulare:

Evitati lucrul cu foc deschis si alte surse de flacara. Nu fumati!

Depozitare:

Tineti ambalajul bine inchis si la temperaturi NU mai mari de + 60oC. Nu expuneti direct la razele solare!

Utilizare:

Produsul se utilizeaza conform instructiunilor de folosire. Nu sunt necesare masuri speciale.

8.       Controlul expunerii / protectia personalului

                                                    Valori - limita obligatorii de expunere profesionala ale agentilor chimici

Nr. CAS

Nr. EC

Denumirea agentului chimic

Valoare limită maximă

 

8 ore

Termen scurt  (15min)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

71-23-8

200-746-9

Alcool propilic / 1 Propanol

200

81

500

203

Limitele generale de sănătate și de expunere

Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă industrială și de siguranță. Evitati contactul cu ochii.

 • Protectia mainilor:

Nu există cerințe speciale în condiții normale de utilizare

 • Protectia ochilor / a fetei:

În mod normal, nu sunt necesari ochelari de protecție. Cu toate acestea, utilizarea lor este recomandată în acele cazuri în care pot apărea stropiri la manipularea produsului.

 • Protectia corpului:

Nu există cerințe speciale în condiții normale de utilizare

 • Protectie respiratorie:

Nu există cerințe speciale în condiții normale de utilizare

9.          Proprietati fizice si chimice

Parametrul

Valoarea

Starea de agregare

Lichid

Miros

Caracteristic

Culoare (culori)

Incolor

pH-ul (20o; ca atare)

8,50 (± 0,50)

Punctul de inflamabilitate

13oC

Solubilitate

Miscibilitate totala in apa

Densitatea la 20 oC,

0,88 g/cm3

Proprietati explozive

Nu este exploziv

Proprietati oxidante

Nu este oxidant

10. Stabilitatea si Reactivitatea

Materiale de evitat:

Nu există pericole de reactivitate cunoscute în condiții normale de depozitare și utilizare. Stabil în condiții normale de depozitare și utilizare.

Produse de descompunere periculoase:

Produsul nu se descompune in conditiile utilizarii conform punctului 1. 

Conditii de evitat:

Evitati lucrul cu flacara si sursele de scantei. Nu fumati!

11. Informatii Toxicologice

Informatii toxicologice generale:

Acest produs este un preparat. Evaluarile sunt bazate pe proprietatile substantelor componente si prin comparatie cu produse similar.

Propan-1-ol DL50 = 3450 mg/kg (soarece)

CL50 = 39000 mg/m3 4 ore (soarece)

Toxicitatea acuta prin ingestie orala

Nu exista date

Iritanta pielii:

Este puțin probabil să fie iritant în timpul utilizării normale. 

Iritanta ochilor

Provoacă iritare

Inhalare:

Este puțin probabil să fie iritant în timpul utilizării normale.

Ingestie:

Este puțin probabil să fie iritant în timpul utilizării normale.

12. Informatii Ecologice

Ecotoxicitatea in apa:

LC50 = 14000 mg/l 96 ore (Păstrăv curcubeu)

LC50 = 11200 mg/l 24 ore (fingerling pastrav)

13. Masuri privind evacuarea substantei

Evacuarea produsului:

Respectati reglementările naționale sau locale 

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

Codul produsului ca deseu, cf, OUG 78/2000:

Cod: 20.01.29 detergenti cu continut de substante periculoase

Indepartarea ambalajelor de produs:

Respectati reglementările naționale sau locale

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

14. Informatii cu privire la transport

ADR, RID, AND, IMO/IMDG, ICAO/IATA

Numarul U.N.: 1274

Nume U.N. de transport corespunzator: Solutie de propan-1-ol

Clasa: 3

Eticheta: 3

Grupul de ambalare III

Periculos pentru mediu Nu

Poluant marin Nu

15. Reglementări naţionale si europene

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

Legea 263/2005 privind modificarea si completarea Legii 360/2003; HG 2427/2004 privind evaluarea şi 

controlul riscului substanţelor existente;

HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

Regulamentul (CE) 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice, de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului 793/93 al  Consiliului si a Regulamentului (CE) 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 

76/769/CEE  a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE si 2000/21/CE ale Comisiei;

Regulamentul (CE) 440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului 1907/2006 privind integistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice;

HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului 1907/2006 

privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

Regulamentul (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor; 

HG 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si de abrogare a 

Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului 1907/2006;

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase; 

Acordul international de transport rutier al substantelor periculoase ( ADR );

Regulamentul (CE ) 648/2004 privind detergentii;

Regulamentul (CE) 453/2010 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

OUG 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;

16. Alte informatii

Textul complet al frazelor de risc indicate prin coduri in aceasta fisa de siguranta. 

Fraze de pericol H

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

H318 Provoacă leziuni oculare grave

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Alte informatii:

Informatiile cuprinse in acest document sunt bazate pe actualul nivel de cunostinte la dispozitie si se refera la produsul aflat in starea in care este livrat. Este in intentia noastra sa descriem produsul din punctul de vedere al necesitatilor de siguranta si nu sa garantam vreo proprietate specifica.

safecleanbio

Fisa tehnica

Cantitate
4.5L
Tip produs
Biocid
Parfum
Altele
Textura
Lichid

Produse similare

(16 alte produse in aceeasi categorie)